Zpět do obchodu

Registrace

Dokumenty k GDPR

Zpracování osobních údajů u Ing. Jaroslava Mikše, M-tex dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Ing. Jaroslav Mikš, M-tex (dále jen JM) se sídlem v Tanvaldu, Krkonošská 385, PSČ 468 41, IČO: 12810495, je správcem osobních údajů. JM lze ve věci osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese miks@m-tex.cz. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

JM shromažďuje osobní údaje (dále jen OÚ), které mu ukládají zákony v mzdové a personální oblasti a také OÚ pro účely oprávněných zájmů JM. OÚ dotčených subjektů údajů v takových případech zpracovává bez jejich souhlasu. Jedná se o situace, kdy by tento oprávněný zájem mohl být dán například proto, že subjekt údajů je zákazníkem JM nebo mu JM naopak poskytuje služby. Oprávněným zájmem je také např. provozování kamerového systému nebo zpracování osobních údajů nezbytně nutných pro účely ochrany zdraví nebo majetku.

JM vždy sleduje vyváženost jím sledovaného oprávněného zájmu a práv a základních svobod subjektů údajů, do nichž se bude zpracováním zasahovat.    

Jak dlouho údaje zpracováváme?

JM zpracovává OÚ v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu s JM a dalších maximálně 15 let po zániku posledního smluvního vztahu s JM.

Musím osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí OÚ je stejně jako uzavření smlouvy dobrovolné. Některé OÚ jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností a oprávněných zájmů JM při uzavření pracovního a obchodního vztahu nebo poskytnutí služby. 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

JM zpracovává OÚ, jež subjekt údajů poskytl v souvislosti s jednáním o uzavření pracovněprávního vztahu, obchodního vztahu a poskytování služeb. Na základě souhlasu subjektu údajů může zpracovávat také další údaje například z internetových prohlížečů.

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

JM zpracovává OÚ bez souhlasu subjektů údajů pro splnění povinností, které mu ukládají zákony, za účelem jednání o obchodní smlouvě, pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům, pro analýzy a vyhodnocování možných rizik a pro přímý marketing vlastních produktů. Se souhlasem subjektu údajů zpracovává pouze údaje pro marketingové účely.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. JM disponuje dostačujícími kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximálně možnou ochranu zpracovaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jeho ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s vašimi OÚ přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

JM předává OÚ pouze orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Se souhlasem nebo z příkazu subjektu údajů mohou být OÚ poskytnuty i dalším subjektům 

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou může subjekt údajů uplatnit tato svá práva: má právo na přístup k údajům, které jsou o něm zpracovávány, má právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Může požádat o výmaz OÚ, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností. 

Jaké jsou možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy JM zpracovává OÚ na základě souhlasu subjektu údajů, může být tento souhlas kdykoliv odvolán. V případech, kdy dochází ke zpracování OÚ na základě oprávněného zájmu, může být proti takovému zpracování podána námitka. Každé takové podání námitky JM vyhodnotí a o výsledku bude subjekt údajů informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhoví vždy.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se JM nepodaří uspokojivě vyřešit dotazy nebo námitky v oblasti OOÚ, subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Zpět do obchodu